This is G o o g l e's cache of http://211.92.88.40/~minus273/page.php/PiloanEChiupoe as retrieved on 17 May 2006 07:47:45 GMT.
G o o g l e's cache is the snapshot that we took of the page as we crawled the web.
The page may have changed since that time. Click here for the current page without highlighting.
This cached page may reference images which are no longer available. Click here for the cached text only.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/u/KennedySchool?q=cache:KTuOjIEh_ugJ:211.92.88.40/~minus273/page.php/PiloanEChiupoe+site:211.92.88.40&hl=en&ct=clnk&cd=28&ie=UTF-8


Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.

PiloanEChiupoe -- Minus273's Homepage

Minus273's Homepage -> PiloanEChiupoe

感谢Lim兄注的POJ!

悲恋的酒杯

別人捧杯爽快teh合歡
Pa̍t-lâng phâng poe, sóng-khoài teh ha̍p-hoan
阮捧酒杯悽慘又失戀
Gún phâng chiú-poe chhi-chhám iū sit-loân
世間幾个親像阮這款
Sè-kan kúi-ê chhin-chhiūⁿ gún chit-khoán
噯唷 噯唷
Aih-ioh aih-ioh
愛是目屎kap操煩
Ài sī ba̍k-sái kah chhau-hoân

自嘆自恨看破了當初
Chū-thàn chū-hūn, khoàⁿ-phòa liáu tng-chhoe
吐氣無奈一杯又一杯
Thó·-khùi bô-nāi, chi̍t-poe iū chi̍t-poe
m管人笑酒醉倒在地
M̄-koán lâng chhiò, chiú-chùi tó chāi tē
噯唷 噯唷
Aih-ioh aih-ioh
//阿林就写到了这里,看来剩下的我只能自己注了

5 Newest Blogs
May 16 2006 LetterToCherub: Re-read my letter to Cherub/重读当时写给Cherub的信
May 6 2006 Mariaslied: The Song of Mary Magdalene/抹大拉的马利亚之歌
May 4 2006 TimePast: I'm Epi's fan/我是Epi的fan
May 3 2006 PhilosophicalNotes1: Minus273's philosophical notes 1/minus273的哲学笔记之一
Apr 27 2006 PlutarchLives: Plutarch's Lives, Pericles/普鲁塔克列传之伯里克利

Back to FrontPage | Edit this page

minus273 says:
沧桑?
Mon ciel...
Cherub says:
居然喜欢这种歌,好沧桑啊。:)
Post your comment!
Your name: